Rachunek przepływów pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji w studium wykonalności

Obligatoryjnym elementem każdego studium wykonalności, jest sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, minimalnie, na poziomie grup głównych dla przyjętego okresu przeprowadzanej analizy.

Zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy

 

Obligatoryjnym elementem każdego studium wykonalności, jest sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, minimalnie, na poziomie grup głównych dla przyjętego okresu przeprowadzanej analizy

Autor zdjęcia: Images Money

Przepływy pieniężne w okresie realizacji, a także późniejszej eksploatacji danej inwestycji, powinny zawierać w sobie zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W rachunku przepływów pieniężnych dla projektu ujęte powinny być wyłącznie zmiany poszczególnych wielkości, które wywołane są samym projektem. W przypadku, gdy środki pieniężne na koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne należy określić źródło, które posłuży do pokrycia tego deficytu.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot zobowiązany zgodnie z Ustawą o rachunkowości sporządzać rachunek przepływów pieniężnych, należy także poza rachunkiem przepływów pieniężnych z projektu zawrzeć informacje o sumarycznym rachunku pieniężnym Wnioskodawcy. W przypadku, gdy środki pieniężne na koniec okresu osiągają w którymkolwiek roku wartości ujemne należy określić również źródło pokrycia tego deficytu.

Celem tej analizy, jest udowodnienie trwałości finansowej projektu na etapie realizacji i późniejszej eksploatacji.