Wspieranie wdrożenia wyników prac B+R – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) powstało po to, by wspierać projekty inwestycyjne, które mają na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i tych przez niego nabytych, w wyniku których nastąpić ma wdrożenie do praktyki gospodarczej firmy nowych, albo chociażby znacząco ulepszonych produktów, czy też usług.

Przy przydzielaniu środków obowiązuje zasada, że preferowane będą tu produkty, czy też usługi, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursu i dokonywanie oceny złożonych wniosków o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.

Kto i ile może dostać?

O udzielnie wsparcia w ramach poddziałania Badania na rynek  (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) ubiegać mogą się przedsiębiorstwa:

  • mikro,
  • małe
  • i średnie.

Konkursy dotyczące przydziału środków mają zasięg ogólnokrajowy, nie ma więc regionalizacji.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to na inwestycje związane z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 20 milionów złotych. Określono ponadto, że minimalna wartość projektu na który chce się pozyskać dotację wynosić musi 10 milionów złotych.